STATUTEN

7 man achter boot
*
400HHome-page-12-Morgenstond-heeft-goud-in-de-mond
400HHome-page-09-KOW-2005-wakeboardheld1
400HHome-page-08-KOW_achterboothangen
400HHome-page-11-KOW-2005-Wakeboardheldin-3
400HHome-page-10-KOW-wakeboarding-7-jaar
400HHome-page-05-Klaar-voor-waterskifeest
400HHome-page-03-de-jeugd-2013
400HHome-page-01-koud
400Hherfstbikkels-1
400H18-KOW-blootvoeten
400HHome-page-16-strakke-bocht
400Hhangen-aan-platform2
400Home-page-15-Schans-verplaatsen
400Hkneeboarden-op-je-tanden
400HHome-page-13-KOW2007-groepsfoto
400HHome-page-02-day-after-ck
400hday-after-clubkampioenschappen-en-gondelvaart
KOW 2012 7 man2
previous arrow
next arrow

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging heeft de naam: WATERSKICLUB LOOSDRECHT, en is gevestigd te Loosdrecht, gemeente Loosdrecht.
DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de waterskisport in al zijn vormen op de Loosdrechtse plassen of elders. Zij tracht dit doel te verwezenlijken langs wettige weg en wel door:
a. het inrichten en in stand houden van voor de beoefening van de waterskisport nodige accommodatie aan en op het water;
b. het aanschaffen of op andere wijze verwerven, alsmede onderhouden van een of meer snelle motorboten en ander voor de beoefening van de waterskisport nodig materiaal ten behoeve van het gebruik daarvan door leden en anderen;
c. het doen geven van onderricht, het uitschrijven van wedstrijden, demonstraties en andere evenementen alsmede het door haar aangeslotenen doen deelnemen aan regionale, nationale en internationale opleidingen, cursussen, wedstrijden en andere evenementen, georganiseerd door of onder auspiciën van de Nederlandse Waterski Bond;
d. het beleggen van vergaderingen, propaganda en andere bijeenkomsten;
e. het, waar nodig of wenselijk, gevraagd of ongevraagd adviseren van en overleg plegen met overheidsinstanties aangaande zaken de doelstelling betreffende;
f. het samenwerken met en steunen van andere verenigingen of organisaties die hetzelfde of een aanverwant doel beogen;
g. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN EN ANDERE AANGESLOTENEN

Artikel 3

De vereniging kent de volgende categorieën van aangeslotenen:
a. gewone leden; dit zijn natuurlijke personen die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en volgens regels in het huishoudelijk reglement door het bestuur als zodanig zijn toegelaten;
b. jeugdleden; dit zijn natuurlijke personen die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt en volgens regels in het huishoudelijk reglement door het bestuur als zodanig zijn toegelaten;
c. adspirantleden; dit zijn minderjarigen die op één januari van het betreffende jaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en volgens regels in het huishoudelijk reglement als zodanig door het bestuur zijn toegelaten;
d. huisgenoten van leden; dit zijn de echtgen(o)te(n) van een gewoon lid of zijn/haar kinderen, pleegkinderen of andere huisgenoten beneden de leeftijd van achttien jaar, die als zodanig volgens regels in het huishoudelijk reglement door het bestuur zijn toegelaten;
e. Donateurs/donatrices; als donateurs/donatrices kunnen door het bestuur worden toegelaten natuurlijke of rechtspersonen die zich verbinden de vereniging door een jaarlijkse bijdrage te steunen waarvan het minimum bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld;
f. ereleden; dit zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of ten aanzien van de waterskisport in het algemeen al dan niet op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

VERPLICHTINGEN TEGENOVER DE VERENIGING

Artikel 4

Toetreding tot de vereniging betekent onderwerping aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze statuten, van het huishoudelijk reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen en voorschriften van de vereniging, met name aan de verplichting tot betaling van de bij huishoudelijk reglement of door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse en andere bijdragen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging welke voor één december op het verenigingssecretariaat moet zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het lidmaatschap met een jaar wordt verlengd;
c. door opzegging namens de vereniging. Het bestuur kan hiertoe besluiten wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement, waartoe het bestuur kan besluiten op grond van:
1. het niet voldoen aan reglementaire financiële verplichtingen;
2. wangedrag waardoor de naam of het aanzien van de vereniging of van de waterskisport in het algemeen in opspraak is of kan worden gebracht;
3. herhaalde overtreding van bepalingen van statuten, huishoudelijk reglement of andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen of voorschriften der vereniging. Tegen het royement kan de betrokkene bij de eerstvolgende ledenvergadering binnen één maand na ontvangst van het met redenen omklede besluit tot royement in beroep komen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is hij geschorst. Eindigt het lidmaatschap in de loop van het jaar, dan blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen.

Artikel 6

In lid kan binnen een maand nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard bekend is geworden, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Door deze opzegging, welke schriftelijk bij het verenigingssecretariaat moet worden ingediend en de reden moet vermelden, wordt het lidmaatschap terstond beëindigd.

Artikel 7

Behoudens ten aanzien van het stemrecht op ledenvergaderingen worden overal in deze statuten waar van lidmaatschap en lid of leden wordt gesproken, daaronder alle in artikel 3 vermelde categorieën van aangeslotenen begrepen.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 8

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zijniet in een ledenvergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering.

Artikel 9

Eenmaal per jaar, bij voorkeur in het eerste kwartaal doch in ieder geval vóór één juli, wordt de gewone ledenvergadering gehouden. Buitengewone vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit wenselijk acht dan wel wanneer ten minste tien stemgerechtigden dit schriftelijk en onder opgave van redenen verzoeken. Aan dit verzoek moet het bestuur binnen veertien dagen gevolg geven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de buitengewone ledenvergadering kunnen overgaan. In dat geval geschiedt de bijeenroeping op de wijze waarop het bestuur de ledenvergaderingen bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

Artikel 10

De bijeenroeping van ledenvergaderingen geschiedt door schriftelijke oproeping van alle aangeslotenen, waarbij tevens de te behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld. Bij huishoudelijk reglement kan hiernaast nog een andere wijze van oproepen worden voorgeschreven. De termijn van oproeping voor de gewone ledenvergadering bedraagt tenminste vier weken. Tenzij dringende redenen tot een kortere termijn noodzaken geldt ook voor door het bestuur bijeengeroepen buitengewone vergaderingen een termijn van vier weken. Tot uiterlijk één week voor de gewone ledenvergadering kunnen onderwerpen ter behandeling worden opgegeven, welke vervolgens zo spoedig mogelijk ter algemene kennis van de aangeslotenen worden gebracht. Met toestemming zowel van het bestuur als van de ledenvergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

Artikel 11

Alle aangeslotenen der vereniging hebben toegang tot de ledenvergadering en kunnen daar het woord voeren. Alleen gewone leden en ereleden hebben stemrecht; zij kunnen elk één stem uitbrengen. Stemming bij volmacht is niet mogelijk.

Artikel 12.

Behoudens ten aanzien van voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vereniging worden alle beslissingen ter vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het in stemming gebrachte – punt geacht verworpen te zijn. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of een stemgerechtigde schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt, indien een bestuurslid of een stemgerechtigde stemming verlangt, schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd.

STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 13

Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen in een voor dit doel bijeengeroepen ledenvergadering waar tenminste de helft van het aantal stemgerechtigden aanwezig is en dan alleen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. In de oproeping tot de vergadering moet het doel daarvan worden vermeld, terwijl een afschrift van het wijzigingsvoorstel of van het voorstel tot ontbinding moet worden bijgevoegd. Betreft het een statutenwijziging, dan moet bovendien de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag
der vergadering. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

BESTUUR

Artikel 14

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen, die beide meerderjarig dienen te zijn. De voorzitter, die eveneens meerderjarig moet zijn, wordt staande de vergadering in functie gekozen. Zij worden door de ledenvergadering uit de gewone leden voor een zittingsduur van drie jaren gekozen en zijn daarna terstond herkiesbaar. In afwijking hiervan zal het voor de eerste maal gekozen bestuur een/derde gedeelte aftreden na één jaar en een/derde gedeelte na twee jaren; het bestuur bepaalt wie dit zullen zijn. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledervergadering worden geschorst of ontslagen.

Artikel 15

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging namens het bestuur in en buiten rechte. Voor het instellen van een rechtsvordering is de machtiging van
de ledenvergadering vereist. Betreft het overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, overeenkomsten waarbij de
vereniging zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een ander verbindt, dan is eveneens de machtiging van de ledenvergadering vereist. Het bestuur bepaalt welke bestuursleden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester bij verhindering of ontstentenis vervangen. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de vereniging kan het bestuur ook aan andere personen beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Artikel 16

Het bestuur beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Het is verantwoordelijk voor de strikte naleving van de door de wet aan rechtspersonen in het algemeen en aan de vereniging in het bijzonder opgelegde verplichtingen. Het bestuur houdt een register waarin de personalia, zoals de adressen van alle leden en aangeslotenen zijn opgenomen. Het bestuur brengt op de gewone ledenvergadering, gehouden binnen zes maanden na afloop van het jaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

FINANCIELE COMMISSIE

Artikel 17

Een door de ledenvergadering benoemde financiële commissie heeft tot taak het financieel bestuursbeleid namens de ledenvergadering te controleren en het bestuur inzake bestedingen te adviseren. In een door de ledenvergadering vastgestelde instructie zijn de samenstelling, de taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissie geregeld. De commissie brengt in de gewone ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Desgewenst kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven en de kas en waarden te tonen.

ANDERE COMMISSIES.

Artikel 18

Zowel de ledenvergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde taken en/of tot voorlichting van de ledenvergadering en het bestuur. De taken, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden door het bestuur geregeld, voor zover deze niet in
het besluit tot instelling zijn opgenomen. Aan door de ledenvergadering ingestelde commissies kunnen bij de instelling bepaalde bevoegdheden van het bestuur voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend.

GELDMIDDELEN.

Artikel 19

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies en andere geregelde geldelijke bijdragen van de aangeslotenen;
b. inkomsten uit wedstrijden, demonstraties en andere verenigingsactiviteiten in het kader van de doelstelling;
c. schenkingen, erflatingen, legaten en andere wettige baten. De bedragen van de contributies en andere verplichte geldelijke bijdragen worden jaarlijks. door de ledenvergadering vastgesteld; de wijze en het tijdstip worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

REGLEMENTEN.

Artikel 20

Het huishoudelijk reglement bevat regelen betreffende de toepassing en de uitvoering van de statuten en betreffende de inwendige dienst van de vereniging. Het wordt vastgesteld en gewijzigd door de ledenvergadering. . Ter regeling van bepaalde onderwerpen kan de ledenvergadering ook andere reglementen vaststellen dan wel het bestuur daartoe machtigen. De in dit artikel genoemde reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.

VEREFFENING VAN ZAKEN NA ONTBINDING.

Artikel 21

Indien bij een besluit tot ontbinding der vereniging als bedoeld in artikel 13 geen andere regeling is getroffen, is het bestuur belast met de vereffening van zaken, waarbij het tevens de bestemming bepaalt van een mogelijk aanwezig batig saldo.

SLOTBEPALING.

Artikel 22

In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur. Ter uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van de bewaarder dezer minuut. De comparanten zijn mij, notaris, bekend.