Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1. LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling van een daartoe bestemd, bij de secretaris verkrijgbaar, formulier. Bij de aanmelding als jeugdlid moet het formulier medeondertekend worden door één der ouders of voogd ten bewijze van instemming van de aanmelding.
De aanmeldingen worden door de secretaris bij rondschrijven of publicatie ter kennis van de leden gebracht. Gedurende 21 dagen hierna kunnen eventuele bezwaren tegen de kandidatuur bij de secretaris worden ingediend, waarna het bestuur beslist over de toelating. Het bestuur kan de toelating zonder opgave van redenen weigeren.

Artikel 2.

Het lidmaatschap vangt aan terstond nadat de candidaat, na ontvangst van het bericht van zijn toelating, aan zijn verplichtingen tot betaling van entreegeld en contributie over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan. Elk toegelaten gewoon lid en jeugdlid ontvangt bij het bericht van zijn toelating een bewijs van lidmaatschap (diploma) en een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Indien het lidmaatschap ingaat op of na 1 oktober is geen contributie over het lopende jaar verschuldigd, doch slechts entreegeld.

Artikel 3

Het lidmaatschap eindigt op de wijzen, omschreven in artikel 5 der statuten. Tot het aldaar sub d bedoelde royement kan ook worden overgegaan in geval van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden.

Artikel 4.

In geval van wangedrag waardoor de naam en het aanzien der vereniging of van de waterskisport in het algemeen geschaad worden, kan het bestuur het betrokken lid voor een bepaalde tijd, echter ten hoogste voor één jaar, schorsen. Het geschorste lid moet bij aanvang der schorsing zijn/haar diploma bij het bestuur inleveren en verliest voor de duur van de schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. Van het schorsingsbesluit kan de belanghebbende bij de eerstvolgende ledenvergadering in beroep gaan.

Artikel 5.

Ereleden zijn vrijgesteld van entreegeld en contributies en hebben dezelfde rechten als de gewone leden.

Artikel 6.

De leden der vereniging hebben toegang tot het clublokaal, voor zover dit beschikbaar is en hebben het recht de clubvlag te voeren, alsmede de clubemlemen te dragen.Leden en donateurs zijn gerechtigd de ledenvergadering te bezoeken en aldaar het woord te voeren. Jeugdleden en donateurs hebben geen stemrecht. Het gebruik van slalombaan en springschans door de daarvoor in aanmerking komende leden wordt door of namens het bestuur geregeld.

Hoofdstuk 2. VERGADERINGEN

Artikel 7.

Jaarlijkse Algemene Vergadering:
Jaarlijks, uiterlijk in de maand juli, wordt een ledenvergadering gehouden, de zogenaamde jaarvergadering. Op deze vergadering moeten o.a. de volgende punten in behandeling komen:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. het verlsag van de penningmeester;
c. het verslag van de kascontrolecommissie;
d. de begroting;
e. de bestuursverkiezing;
f. de verkiezing van de financiële commissie;
g. bepaling van het in artikel van het huishoudelijk reglement genoemde bedrag;
h. bepaling van het in artikel 19 van de statuten bedoelde bedrag.

Artikel 8.

Blanco stembriefjes, stembriefjes die de persoon niet duidelijk vermelden of waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen en ondertekende stembriefjes, alsmede stembriefjes waarop niet terzake dienende bijvoegingen voorkomen, worden bij de vaststelling van het aantal stemmen niet medegerekend. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd en de benoeming aanvaard. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen die twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is diegene verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Hoofdstuk 3. BESTUUR EN COMMISSIES

Artikel 9.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In de vervulling van tussentijds ontstane vacatures voorziet het bestuur in afwachting van nadere goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering. Zij worden vervuld door de tijd gedurende welke het vervangen bestuurslid nog zitting zou hebben gehad.

Artikel 10.

Bestuursleden, die een bepaalde functie vervullen, verrichten in het bijzonder de daaraan verbonden taken. Zo nodig staan de andere bestuursleden hun daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit wenst/wensen.
Bestuursbesluiten zijn alleen dan recntsgeldig, indien deze zijn genomen door de meerderheid van het gehele bestuur, onder wie de voorzitter, of bij diens verhindering, de vice-voorzitter.

Artikel 11.

De voorzitter leidt de vergaderingen; hij kan de beraadslagingen sluiten, indien hij meent dat het onderwerp voldoende is behandeld, zulks behoudens zijn verplichting de discussies te heropenen indien tenminste een/derde der aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt. Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt welke, na goedkeuring door de eerstvolgende vergadering, door de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris worden bekrachtigd.De secretaris is in het bijzonder belast met de briefwisseling, het beheer van het archief en de opstelling van het jaarverslag. De penningmeester beheert de gelden der vereniging; hij is belast met de inning der aan de vereniging toekomende en met voldoening der door de vereniging verschuldigde gelden, met dien verstande, dat voor het doen van uitgaven van een jaarlijks door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag de machtiging van tenminste twee bestuursleden vereist is, waaronder die van de voorzitter. Hij houdt de boeken bij en is in het bijzonder belast met de opstelling van het financiële jaarverslag en van de ontwerpbegroting. Aan de financiële commissie verstrekt hij alle door haar verlangde gegevens. Hij beheert de voorwerpen, die de vereniging tegen betaling verkrijgbaar stelt en houdt tevens de administratie bij van de voor de vereniging gewonnen prijzen.

Hoofdstuk 4. GEDRAGSREGELS EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Artikel 12.

Alle leden zullen er voor waken aan de doelstelling der vereniging, om de watersport te bevorderen, geen afbreuk te doen. Zij zullen zich hiertoe bij de beoefening van de waterskisport en in het algemeen overal waar hun verschijning in verband met de waterskisport kan worden gebracht nauwgezet aan de door de vereniging en door de overheid gegeven voorschriften houden, de belangen van andere watersportbeoefenaars en andere ontzien en zo weinig mogelijk hinder veroorzaken.

Artikel 13.

Bij het gebruik van despringschans en de slalombaan moet een door het bestuur goedgekeurd zwemvest worden gedragen. Slechts het bestuur kan aan andere dan leden der vereniging het gebruik van de springschans en slalombaan toestaan.

Artikel 14.

Het bestuur kan overtreders van het in artikel 18 en 19 bepaalde een al dan niet schriftelijke waarschuwing toedienen, dan wel tijdelijk de faciliteiten der vereniging ontzeggen, of in ernstige gevallen de betrokkene schorsen of bij de ledenvergadering voor royement voordragen, dan wel de zaak aan de Commissie van Tucht en Arbitrage van de Nederlandse Waterski Bond ter behandeling voorleggen.

Hoofdstuk 5. BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD

Artikel 15.

Clubvlag en embleem: Deze worden door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 16.

Kandidaten voor bestuursfuncties:
Kandidaatstellingen voor een bestuursfunctie, tegenover de door het bestuur gestelde kandidaat of kandidaten, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij gesteund worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.

Artikel 17.

Schadevergoeding:
Leden, die schade toebrengen aan verenigingsbezit, zijn gehouden deze terstond te vergoeden.

Artikel 18.

Inwerkingtreden:
Dit reglement treedt in werking op het tijdstip van aanneming door de algemene vergadering.