Algemene Voorwaarden Waterskiclub Loosdrecht

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 Herroepingsrecht
Artikel 5 Levering en uitvoering
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Aansprakelijkheid WSL
Artikel 8 Gegevens Waterskiclub Loosdrecht
Artikel 9 Geschillen

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    • Consument: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met WSL;
    • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Waterskiclub Loosdrecht, (hierna “WSL”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WSL en consument. Deze algemene voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld door publicatie op de website van WSL. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen door de WSL aan de consument gedaan zijn vrijblijvend tot de ondubbelzinnige aanvaarding ervan door de consument. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WSL niet. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WSL langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In geval van een duurtransactie is de vorige zin alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan WSL retourneren, conform de door WSL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na tot van de overeenkomst, doch uiterlijk tot zeven dagen voor levering van de dienst, conform de door WSL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen en diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode of waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal WSL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. WSL is gerechtigd eventueel in redelijkheid gemaakte kosten in verband met de herroeping te verrekenen met de terugbetalingsverplichting.

Artikel 5 Levering en uitvoering

WSL zal bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en diensten zorgvuldig te werk gaan. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bestellingen worden met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Vanaf het moment van aanbieding aan de vervoerder is het risico van beschadiging en/of vermissing van producten voor rekening van de consument.

Artikel 6 Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aanvaarding van het aanbod van WSL. De consument kan geen aanspraak maken op uitvoering van de bestelling of dienst, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

WSL WSL is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen tenzij deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden. De aansprakelijkheid van WSL ten opzichte van de consument is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover WSL in overeenstemming met dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden en tevens tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor het geleverde product of de geleverde dienst. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan WSL gemeld te worden.

Artikel 8 Gegevens Waterskiclub Loosdrecht

Vestigingsadres: Oud-Loosdrechtsedijk 114 D, Loosdrecht
Postadres:             Postbus 167, 1230 AD Loosdrecht
Adres clubhuis:    Recreatieterrein “de Strook”, Nieuweweg, Breukeleveen
Website:                www.waterskiclubloosdrecht.nl
Facebook:              //www.facebook.com/waterskiclubloosdrecht
KvK-nummer:      40478490

Artikel 9 Geschillen

Op alle geschillen tussen WSL en de consument is Nederlands recht van toepassing.